ANBI status

Sinds 12 november 2020 zijn wij een ANBI!

Wat is dat, een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Om aangewezen te worden als ANBI moet de instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De instelling moet volledig gericht zijn op het algemeen nut. Dit moet onder andere blijken uit de statutaire doelstelling en de voorgenomen activiteiten.
 • De instelling moet met nagenoeg geheel (minimaal 90%) van al haar activiteiten het algemeen belang dienen.
 • De instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI, of aan een buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut. Voor een culturele ANBI geldt dat het batig liquidatiesaldo besteed moet worden aan een ANBI (of buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut) met een soortgelijk doel.
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • De instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke website.

Doneren, heeft dat voordelen?

Als u een donatie doet aan een ANBI dan is deze gift aftrekbaar bij uw aangifte InkomstenBelasting. Er is een verschil tussen een gewone gift en een periodieke gift. Periodieke giften mag u helemaal aftrekken! Helaas gewone giften niet.

Gewone giften
Voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.

Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder rekening te houden met uw persoonsgebonden aftrek. Als u online aangifte doet, hebben wij uw drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken.

Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

Wat is een periodiek gift?

Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

-U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.

-U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.

-U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóór die termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.

Volledig aftrekbaar: U mag uw periodieke gift helemaal aftrekken als u aan de voorwaarden voldoet:

*Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

*U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die u zelf met de vereniging sluit.

*U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

*U hebt uw gift niet contant gedaan.

Wilt u een overeenkomst met ons sluiten zonder notaris? Hier kunt u een dergelijke overeenkomst downloaden.