Beleidsplan

Aanleiding oprichting Stichting

Help ons Helpen 0297 ondersteunt inwoners met een minimuminkomen (of minder) door middel van het leveren van levensmiddelen, kleding en andere producten. Daarnaast organiseert Help ons Helpen 0297 ook uitstapjes, speeldagen  en feesten (sinterklaas / kerst / verjaardag) voor de kinderen. Ook worden inwoners via Help ons Helpen 0297 doorverwezen naar diverse instanties voor ondersteuning, denk hierbij aan de gemeente, voedselbank enz.

 

Doel 

Help ons Helpen 0297 is een stichting met als doel om gezinnen en alleenstaanden te ondersteunen  met voedsel, kleding en andere producten naar behoefte, daar zij zelf niet de financiële middelen hebben om dat te betalen. Tevens organiseert Help ons Helpen 0297 uitstapjes, feestjes en speeldagen voor kinderen. Gezinnen krijgen tevens advies met betrekking tot instanties en beschikbare subsidies.

 

Activiteiten om doel te bereiken

Om het doel te bereiken is er uiteraard geld nodig. Hiervoor benaderen we organisaties die ons daarbij kunnen helpen, zoals bijvoorbeeld scholen, supermarkten, winkels en andere organisaties.

Tevens maken we gebruik van sociale media om de activiteiten te promoten en donateurs te werven. Ook gaan we langs bij mogelijke financiers om bekendheid te geven aan de Stichting. Het aanvragen van subsidies behoort ook tot onze mogelijkheden om het doel te bereiken.

 

Voor welke belangengroepen zetten wij ons in?

We zetten ons in voor inwoners en gezinnen die moeten rond komen van een minima inkomen of daaronder. Deze gezinnen zijn woonachtig in de regio 0297.

 

SWOT analyse, missie, visie en strategie

 

SWOT

Een SWOT analyse maakt onderdeel van de strategische planning. De operationele uitwerking naar het uitvoeringsplan die daaruit volgt, beslaat bij ons een periode van 1 jaar. Deze agenda staat trouwens niet vast, daar waar we kunnen helpen, zullen we, zolang het budget het toelaat, meedraaien.

Kansen en bedreigingen zijn externe omstandigheden, waarop de organisatie geen directe invloed heeft:

 

KANS:

Verbeteren levensomstandigheden van gezinnen binnen onze regio;

Ontmoeting  van mensen die in de zelfde omstandigheden leven kan ideeën, wederzijds begrip en tips opleveren. Hierdoor staan gezinnen er niet alleen voor.

 

BEDREIGING

De inzet van vrijwilligers;

Mate waarin subsidies worden verstrekt;

Teveel organisaties met hetzelfde doel/ teveel evenementen.

Sterktes en zwaktes zijn interne omstandigheden, waarop een organisatie directe invloed heeft:

 

Sterkte

Het daadwerkelijk organiseren van evenementen om de verbondenheid te vergroten;

De bevlogenheid van de bestuursleden en andere vrijwilligers;

De goodwill die de stichting heeft opgebouwd bij donateurs en sponsoren;

Snel schakelen bij eventuele noodsituaties.

 

Zwakte

Communicatie ter verbetering van de naamsbekendheid

 

Hieronder staat het model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en bedreigingen analyseert; op basis hiervan wordt vervolgens de strategie bepaald.

  kans     bedreiging
Sterktes     1         2
Zwaktes     3         4

 

1: Onze stichting is goed in het organiseren van evenementen.

4: Onze stichting is nog te weinig bekend.

We gaan met onze naamsbekendheid aan de slag.

 

2: Een bedreiging is een gebrek aan geld.

Juist omdat we ons inzetten voor het merendeel minder draagkrachtige mensen, moeten we financiële middelen op andere manieren verkrijgen. Vandaar onze continue aandacht voor het aanvragen van fondsen of andere manieren om onze doelen te financieren.

3: We moeten ons inspannen om onze stichting meer naamsbekendheid te geven.

Dit is mogelijk door een goede planning en een goede communicatie.

 

Missie

Help ons Helpen 0297 is een stichting die de levensomstandigheden van de genoemde gezinnen wilt verbeteren. Wij doen dit door de gezinnen te ondersteunen met het geven van producten waar op dat moment vraag naar is (eten, kleding, non-food producten) Daarnaast bieden we ondersteuning in de vorm van een luisterend oor en probleem oplossend denken.

 

Visie

Helaas is en blijft er altijd een groep bewoners die het financieel te moeilijk hebben om rond te komen. Via onze stichting zien we dat deze groep mensen weer positiever in het leven staan door ondersteuning van Help ons Helpen 0297 en contact met andere gezinnen die in dezelfde omstandigheden leven.

Onze visie is dat als wij deze bewoners ondersteunen dat zij, en voornamelijk de kinderen, makkelijkere door een moeilijke periode komen.

 

Strategie

Help ons Helpen 0297 is flexibel en kan snel inspringen bij eventuele problemen. Door onze ervaring kunnen wij vaak gezinnen snel helpen als zij in nood zitten. Daarnaast het op langere termijn ondersteunen van de gezinnen maakt het voor de gezinnen de moeilijke periode waarin zij verkeren op dat moment een stukje makkelijker.

 

Organisatie

 

Kamer van koophandel nr.

Nummer van de Kamer van Koophandel is: 81140150

 

Bestuursleden + werkzaamheden, onbezoldigd

Voorzitter                     : mevrouw P. Gerrits

Penningmeester             : mevrouw K. Laugs - Wolffensperger

Secretaris                      : mevrouw P. Commandeur - Kastermans

 

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Omdat wij veel met kinderen werken en met donaties, al dan niet in geld, stellen wij het hebben van een VOG verplicht voor onze vaste vrijwilligers en ons bestuur.

Privacy verklaring

Help ons Helpen 0297 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring.

 

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Sinds 1 juli 2013 is de wet verplichte meldcode in werking getreden. Deze wet verplicht organisaties in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie te werken met een eigen meldcode. Deze meldcode dient voor de beroepskrachten ter ondersteuning in het zorgvuldig afwegen van het al dan niet doen van een melding bij vermoedens van Huiselijk geweld en kindermishandeling. De verplichting geldt weliswaar niet voor Vrijwilligersorganisaties maar zij mogen natuurlijk wel zelf de meldcode borgen binnen hun eigen organisatie. Ook Help ons Helpen kent een meldcode.

 

Financiën

Gelden komen uit subsidies, particuliere giften en zakelijke giften. Zie voor binnengekomen gelden, het financiële verslag.